ಇ-ಹುಂಡಿ

ಹುಂಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ.

ಹುಂಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು:

ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು :

SHRI HASANAMBA DEVARU

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ :
0531101077218

ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ : CNRB0000531

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ : HASSAN MAIN

ಬ್ಯಾಂಕ್ : CANARA BANK

*ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹುಂಡಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ *

Close Menu